Đại hội cổ đông 2017 Công ty CP MAY THĂNG LONG

Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP May Thăng Long Bao Gồm các nội dung

 1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 3. Thông qua định hướng phát triển của công ty.
 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán;
 7. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
 8. Quyết định việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 9. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.
 10. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
 11. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 12. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 13. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.
 14. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
 15. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty.
 16. Quyết định việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 17. Quyết định thay đổi số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 18. Quyết định tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị; Quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.
 19. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.
 20. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  1. Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp.

Tài liệu phục vụ Đai Hội Cổ Đông 2017 của Công ty CP MAY THĂNG LONG

1. Thư mời

2. Phiếu đăng ký họp ĐHĐCĐ

3. Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ

5a.Phieu bieu quyet – bo phieu

5b.Phieu bieu quyet – truc tiep (1)

5. Qui chế làm việc của ĐHĐCĐ

6. Qui chế bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

7. Báo cáo của Công ty CP may Thăng Long 2017 họp ĐHĐCĐ

8. Báo cáo tài chính từ năm 2012 đến 2016 đã được kiểm toán

8.1 Báo cáo kiểm toán QT dự án tòa chung cư A2 + A3 của công ty

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2012 đến năm 2016 và kế hoạch các năm tới

10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát từ năm 2012 đến năm 2016

11. Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty

12. Du thao Dieu le May Thang Long 2017

13. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

14. Danh sách Cổ Đông 2017

15. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*