Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung thông qua việc sửa đối, bồ sung điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua việc sửa đối, bồ sung điều lệ công ty như sau:

Sửa đổi, bổ sung điều 7 về người đại diện theo pháp luật của công ty

1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.
2. Công ty chỉ có một trong hai người đại điện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc công ty.

Điều 2: Tăng vốn điều lệ công ty

Mức tăng vốn điều lệ của công ty dự kiến từ 23.306.700.000 đông lên 69.920.100.000 đồng. Số liệu cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét nhu câu tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty để quyết định ban hành nghị quyết điều chỉnh tăng vốn điêu lệ công ty cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

– Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng qui định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đông cổ đông gần nhất.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cô đông Công ty Cổ phần May Thăng Long thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và nhân viên trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

>>Download Nghị quyết: tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*